แสงไฟในสวนจัดอย่างไร

DIY Water Curtains

แสงสว่างในสวนเป็นส่วนช่วยเติมเต็มลวดลายของกิ่งก้านและทรงต้นไม้ในตอนกลางคืนได้อย่างสวยงาม
475 Visitor

แสงไฟในสวนจัดอย่างไร

How garden lights are arranged The garden light complements the branch patterns and tree shapes beautifully at night. Today we are going to explain the concept of positioning the lights to shine beautifully.

1. Provide lighting for illumination at night. Lighting should be placed at a distance of approximately 1-2 meters along the entire walkway. and at various blind spots For safety, increase the field of vision from various beasts


2. Arrange the lighting under the tree. The lighting position under the tree is organized to show the form Play with light and shadow on the branches of large trees.
And it can add a point of interest in the garden as well.
 475
Visitor

Fertilizers and vitamins especially for lotuses.

Create a website for free Online Stores